Innoair privacy statement

 

Innoairs sekretesspolicy
Enligt dataskyddsförordningen är den personuppgiftsansvarige för ett register skyldig att informera de registrerade i registrets på ett tydligt sätt.
Detta uttalande uppfyller denna informationsskyldighet. Uppdaterat 20 januari 2024.

1. Personuppgiftsansvarig
Innoair OÜ
Kontaktinformation:
info@innoair.eu
C. R. Jakobsoni tn 6 Viljandi stad Viljandi län 71013
ESTLAND

Kontaktuppgifter i ärenden som rör personuppgifter
Innoair OÜ / Juhan Siimer
info@innoair.eu
+372 515 9410

2. Registrerade
Personer som ingår i kundregistret, (kunder, potentiella kunder, partners)

3. Syftet med användningen av personuppgifter
Skäl för att föra registret:
• personuppgifter behandlas baserat på en befintlig kundrelation
• personuppgifter behandlas baserat på samtycke
Syftet med registret och behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för förutbestämda ändamål, vilka är:
• hantering av kundrelationer
• informera om tjänster

4. Personuppgifter som registreras i registret
Kundregistret innehåller följande uppgifter:
Kontaktuppgifter:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer

Kundinformation
• Information om köpta produkter/tjänster

5. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter, och begäran om deras användning ska skickas till info@innoair.eu
Rätt att få tillgång till uppgifter
Den registrerade kan kontrollera de uppgifter vi har registrerat.
Rätt till rättelse
Den registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
Rätt att invända
Den registrerade kan invända mot behandlingen av personuppgifter om den registrerade anser att personuppgifter har behandlats olagligt.
Rätt att förbjuda direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av personuppgifter för direktmarknadsföring.
Rätt till radering
Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om behandling av personuppgifter inte är nödvändig. Vi kommer att hantera begäran om radering och antingen radera uppgifterna eller ange en motiverad orsak till att inte kunna radera uppgifterna.
Det bör observeras att den registeransvarige kan ha lagliga eller andra rättigheter att inte radera de begärda uppgifterna. Den registeransvarige är skyldig att bevara bokföringsuppgifter under den tid (10 år) som anges i bokföringslagen (2 kap., avsnitt 10). Av denna anledning kan material som är relaterade till redovisning inte raderas innan denna period har löpt ut.
Återkalla samtycke
Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på den registrerades samtycke och inte till exempel på en kundrelation eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycket.
Den registrerade kan klaga på beslutet till datatillsynsmannen
Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiella uppgifter tills ärendet är löst.
Rätt att klaga
Den registrerade har rätt att klaga till datatillsynsmannen om den registrerade anser att vi bryter mot den gällande dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter.
Kontaktuppgifter till datatillsynsmannen: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-ee

6. Regelbundna informationskällor
Kundinformation erhålls regelbundet från:
• kunden när kundrelationen inleds
• kunden via ett onlineformulär

7. Regelbundet utlämnande av uppgifter
Uppgifterna lämnas i allmänhet inte ut för marknadsföringsändamål utanför Innoair OÜ.
Som ett undantag lämnar vi ut information till lokala distributörer av våra produkter som har åtagit sig att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

8. Behandlingens varaktighet
Personuppgifter behandlas vanligtvis så länge kundrelationen består.

9. Personuppgiftsbiträden
Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter till en tredje part, i vilket fall vi garanterar med avtalsmässiga arrangemang att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt på lämpligt sätt.

10. Överföring av uppgifter utanför EU
Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering
Vi använder inte uppgifterna för automatiskt beslutsfattande eller profilering.