Innoairi andmekaitsepõhimõtted

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on registri vastutav töötleja kohustatud registri andmesubjekte andmetöötlusest selgelt teavitama.

Käesolevad põhimõtted avaldatakse selle kohustuse täitmiseks. Uuendatud 20.01.2024.

 

 1. Vastutav töötleja

Innoair OÜ

Kontaktandmed:

info@innoair.eu

 1. R. Jakobsoni tn 6, Viljandi linn, Viljandi maakond 71013

EESTI

 

Kontaktisik isikuandmeid sisaldavate failidega seotud küsimustes

Innoair OÜ / Juhan Siimer

info@innoair.eu

+372 515 9410

 

 1. Andmesubjektid

Klientide registrisse lisatud isikud (kliendid, potentsiaalsed kliendid, partnerid).

 

 1. Isikuandmete kasutamise eesmärk

Registri pidamise alused:

 • isikuandmeid töödeldakse olemasoleva kliendisuhte alusel
 • isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel

Registri ja isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid töödeldakse ainult järgmistel eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine
 • teenustest teavitamine

 

 1. Registrisse kantud isikuandmed

Kliendiregister hõlmab järgmist teavet:

Kontaktandmed

 • Nimi
 • Aadress
 • E-post
 • Telefon

 

Kliendi andmed

 • Teave ostetud toodete/teenuste kohta

 

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on alltoodud õigused. Taotlused õiguste kasutamiseks tuleb saata e-posti aadressile info@innoair.eu

Õigus isikuandmetega tutvuda

Andmesubjekt võib meie registrisse kantud andmeid kontrollida.

Õigus andmete parandamisele

Andmesubjekt võib nõuda ebatäpsete või puudulike andmete parandamist.

Õigus esitada vastuväiteid

Andmesubjekt võib esitada andmete töötlemisele vastuväiteid, kui ta arvab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Õigus keelduda otseturundusest

Andmesubjektil on õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärgil.

Õigus andmete kustutamisele

Andmesubjektil on õigus taotleda andmete kustutamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole vajalik. Töötleme kustutamistaotlust ja kustutame teie andmed või esitame teile vastuse selgitustega, miks meil ei ole võimalik andmeid kustutada.

Palun võtke arvesse, et vastutaval töötlejal võib olla juriidilisi või muid õigusi andmete kustutamisest keeldumiseks. Vastutav töötleja on kohustatud raamatupidamismaterjale säilitama raamatupidamise seaduses (2. peatükk, § 10) sätestatud perioodi lõpuni (10 aastat). Seetõttu ei saa raamatupidamisega seotud materjale kustutada enne nimetatud perioodi möödumist.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse ainult andmesubjekti nõusoleku alusel ja mitte näiteks kliendisuhte või liikmelisuse alusel, võib andmesubjekt antud nõusoleku tagasi võtta.

Andmesubjekt võib otsuse andmekaitseinspektorile edasi kaevata.

Andmesubjekt võib nõuda vastuoluliste andmete töötlemise piiramist, kuni küsimus on lahendatud.

Õigus esitada kaebus

Kui andmesubjekt on arvamusel, et me isikuandmete töötlemisel eksime andmekaitsemääruse vastu, on tal õigus esitada andmekaitseinspektorile kaebus.

Andmekaitseinspektori kontaktandmed: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-ee

 

 1. Tavapärased teabeallikad

Üldjuhul saame kliendi andmed järgmistest allikatest:

 • kliendilt kliendisuhte loomisel
 • kliendilt internetivormi kaudu

 

 1. Tavapärane andmete avalikustamine

Üldjuhul ei avalikustata andmeid turunduslikel eesmärkidel väljaspool Innoair OÜd.

Erandina avalikustame andmeid oma toodete kohalikele edasimüüjatele, kes on võtnud endale kohustuse andmekaitsemäärusest kinni pidada.

 

 1. Töötlemise kestus

Isikuandmeid töödeldakse tavaliselt kliendisuhte lõppemiseni.

 

 1. Volitatud töötlejad

Isikuandmeid töötlevad vastutav töötleja ja tema töötajad. Võime isikuandmete töötlemist tellida osaliselt ka kolmandalt isikult, tagades sel juhul siduvate kokkulepete teel isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate isikuandmete töötlemise alaste õigusaktidega ja ka muus osas nõuetekohaselt.

 

 1. Andmete edastamine väljapoole ELi

Isikuandmeid ei edastata väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda.

 

 1. Automaatne otsuste tegemine ja profileerimine

Me ei kasuta isikuandmeid automaatseks otsuste tegemiseks ega profileerimiseks.